• skriv ut
  • bokmärke

HÅLLBARHETSRAPPORT 2016

Ständig förbättring

Lavazza har alltid tillmätt sitt mänskliga kapital stor betydelse. Vårt folk är nyckeln till hela produktionskedjan och den huvudsakliga drivkraften bakom de resultat som vårt varumärke alltid har varit stolt över att uppnå.

Ladda ner hållbarhetsrapporten i pdf-version

Från kaffeproducenterna, som vår stiftelse aktivt stödjer på plats, till våra medarbetare, som välkomnas till vårt nya huvudkvarter genom ett integrerat, hållbart och gemensamt förhållningssätt och är mottagarna av alla våra välfärdsprogram, och till konsumenterna, till vilka vårt företag ända sedan det grundades har haft som huvudmål att leverera produkter av högsta kvalitet. Alla dessa aktörer måste bli medvetna om sin roll i Lavazza systemet, så att de kan dela företagets värderingar och aktivt verka för dem. Hållbarhet är i själva verket ett gemensamt ansvar.

Lavazza har åtagit sig att verka för hållbarhet genom att främja sina principer och genom att tillämpa dem dagligen genom medverkan av koncernens alla intressenter. Det är med denna attityd till investering i mänskligt kapital som vi lägger stor vikt vid cirkulär ekonomi och återinvesterar våra resurser lokalt för att på så sätt skapa värde på det territorium som har sett vårt företag växa och expandera. År 2016, i synnerhet, var ett år då vi gjorde ansenliga investeringar i koncernens italienska tillverkningsanläggningar samt i alla nyförvärvade företag utomlands, med Carte Noire i toppen av raden.

Det har varit ett år med stora förändringar, ett år som gav en klar bild av en familj, familjen som består av alla Lavazzas intressenter, som växer mer och mer för varje dag som går.

Våra lokala rötter finner i själva verket sitt uttryck i samstämmigheten hos vår entreprenörsverksamhet och erkänner vår tillhörighet till territoriet som ett grundläggande värde. Även tillkomsten av Nuvola, företagets nya huvudkvarter, och utvecklingen av hela Lavazza-anläggningen i Aurora, som är en stadsdel i centrum av Turin, går naturligtvis i denna riktning. Vi sökte oss inte till någon annan plats som inte gav någon känsla av identitet utan vi valde att stanna kvar i hjärtat av vår stad och återupptäcka värdet av en stadsdel och utvidga dess potential. Dessutom gjorde vi mer än så genom att vi valde att utveckla en hållbar plats för alla våra medarbetare. Jag tänker då inte enbart på en arbetsmiljö som är förenlig med de högsta hållbarhetsstandarderna och som erhåller de mest prestigefyllda LEED-certifieringarna för en industribyggnad.

Jag tänker särskilt på den service som har utformats och ställts till förfogande för vårt folk, på främjandet av hållbar rörlighet och på hur vårt huvudkvarter kommer att vara tillgängligt för territoriet och staden. Denna tillgänglighet kommer att resultera i alltmer effektiva och målinriktade samhällsengagerande åtgärder, investering i vårt territorium och stödjande av den samhälls- och ekonomiska struktur som Lavazza utgör en del av. Styrka, passion och uthållighet. Dessa är de kännetecken som alltid har definierat vårt arbete och som har gjort det möjligt för oss att möta nya utmaningar och uppnå nya mål samtidigt som vi ständigt höjer ribban på vår horisont. Lavazza, ett alltmer internationellt företag, vill fortsätta att sträva efter hållbar utveckling av sin verksamhet genom att fokusera på välfärden hos koncernens mänskliga kapital och genom att mer och mer aktivt stödja stiftelsens insatser och åtgärder i kaffeproducerade länder, en värld som vi har en moralisk plikt att återupprätta och där vi känner igen våra agrara rötter.

Det år som vi undersöker och beskriver i denna hållbarhetsrapport 2016 är därför ett år med substans, vision och nära förbindelser med alla händelser som är kopplade till innovation, kultur, sport, livsmedel och hållbarhet, utöver alla förbindelser med nätverket Terra Madre och Slow Food-rörelsen, med vilka vi firade 20 år av samarbete.

 

Alberto Lavazza

Styrelseordförande Luigi Lavazza S.p.A.

Hållbarhet är en väg till ständig utveckling. Den uppmanar oss att bli medvetna om våra begränsningar, styrkor och prioriteringar när det gäller åtgärder. Detta är skälet till varför det är centralt att lyssna på och diskutera med intressenter för att bygga en väg som skapar gemensamma värden genom hela produktionskedjan. Hållbar utveckling handlar om vår gemensamma framtid. Det är av detta skäl som de 17 målen för hållbar utveckling formulerades och formellt fastställdes i ett med nödvändighet globalt och internationellt gemensamt sammanhang som Förenta Nationerna.

Dessa mål måste erkännas som nödvändiga av alla ekonomiska aktörer eftersom det endast är därigenom som vi kan uppnå verkliga och varaktiga resultat. För Lavazza är dessa principer inte förhandlingsbara: inte endast på grund av att vår produkt kommer från behandlingen av råmaterial av vegetabiliskt ursprung och därför potentiellt hotas av klimatförändringarna, utan även på grund av att det ansvar som följer med målen är globalt och överskuggar de specifika affärsintressena för varenda koncern. Företag är nyckelaktörer när det handlar om att övervinna utmaningar och uppnå de globala målen. Till exempel kommer åtagandet att minska växthusgasemissionerna och energiförbrukningen att misslyckas om inte detta ansvar i första hand tas av dem som har en ekonomisk skyldighet att använda värdeskapande energi. På samma sätt som att vi inte kan dra oss undan åtagandet för hållbarhetsorienterade samarbeten eller en inkluderande och rättvis ekonomisk tillväxt.

Åtagandet som vår roll som marknadsledare för med sig är förenligt med det som våra kunder förväntar sig av oss: att vi erbjuder en produkt av hög kvalitet som erhålls genom gedigna, säkra, pålitliga och repeterbara processer som visar respekt för människor och miljön.

Vartenda företag kan och ska aktivt åta sig att verka för hållbar utveckling. Kampen mot klimatförändringarna och åtagandet att verka för en ansvarsfull förbrukning och produktion eller hållbar innovation skapar en positiv spiral. De gagnar inte endast miljön och samhället utan skapar även effektivitet i tillverkningsprocesserna, avfallsminskning och färre olönsamma processer, vilket även är till gagn för företagets resultat. Lavazzas internationella tillväxt beror därför ovillkorligen på principerna om hållbarhet.

Det är från dessa principer som Lavazza måste hämta inspiration för att involvera och motivera sina medarbetare och uppmuntra känslan av att tillhöra en koncern som är ekonomiskt bärkraftig, med utsikter till hållbar ekonomisk utveckling och möjligheter till tillväxt. Åtagandet som vilar på oss som världsledande företag är inte begränsat till att effektivisera våra processer och vår energiförbrukning.

Det uppmanar oss att vara sponsorer för hela kedjan av vår affärscykel, att samarbeta med odlare för att förbättra odlingsteknikerna och göra dem mer hållbara för framtiden samt att samarbeta med alla våra partner för att skapa största möjliga positiva effekter som vi bara kan på miljön och samhället.

 

Antonio Baravalle

Verkställande Direktör Luigi Lavazza S.p.A.