Back
BUSINESS
LAVAZZA STORIES

Integritetspolicy

                                                                                                          INTEGRITETSPOLICY

 

                                                                                             Artikel 13 i EU-förordning nr 679/2016

 

Rev.  augusti 2022

                                                                                                                    Inledning

 

Enligt EU-förordning nr 679/2016 (härefter "förordningen") och nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter (härefter kollektivt benämnt "sekretesslag"), uppmanar LUIGI LAVAZZA S.P.A. dig att noga läsa denna integritetspolicy som innehåller viktig information om skyddet av dina personuppgifter. 

Behandling av dina personuppgifter grundar sig på principerna om korrekthet, lagenlighet, transparens, syfte och begränsning av lagring, minimering och exakthet, integritet och konfidentialitet, i enlighet med bestämmelserna i förordningen.  

                                                                                                                         **** 

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

LUIGI LAVAZZA S.p.A. är personuppgiftsansvarig (härefter "Lavazza" och/eller "personuppgiftsansvarig") med registrerat kontor i Turin - Via Bologna 32, i egenskap av dess juridiska representant pro tempore.

2. UPPGIFTSSKYDDSOMBUD

I enlighet med bestämmelserna i förordningen har den personuppgiftsansvarige identifierat och utsett ett uppgiftsskyddsombud (DPO), som ansvarar för att se till att förordningen efterlevs och kommer att vara kontaktpersonen för registrerade liksom för den italienska dataskyddsmyndigheten. Uppgiftsskyddsombudet kan kontaktas på e-postadressen PrivacyDPO@lavazza.com

3. REGISTERFöRARE

Dina Personuppgifter kan behandlas av företag som utsetts som Registerförare för att utföra aktiviteter relaterade till behandling av Personuppgifter på uppdrag av Lavazza. Den personuppgiftsansvarige har upprättat en lista över Registerförare som kontinuerligt uppdateras och som du kan få tillgång till genom att kontakta Den personuppgiftsansvarige på de adresser som anges i punkt 12 i detta meddelande.

4. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

·       Personlig information (till exempel, namn, efternamn etc.)

·       Kontaktinformation (e-post, adress, telefonnummer).

·      Geografisk lokalisering och/eller data för surfande på internet (inklusive IP-adresser) som samlats in via kakor som är installerade på din dator eller mobila enhet (för mer information, se vår Cookie-policy)  

Om en förfrågan skickas via sektionen "Kontakta oss" på Lavazza-webbsidan, måste vissa personuppgifter uppges för att göra det möjligt för Lavazza att tillgodose kraven. Därför är fälten i fråga på formuläret markerade som obligatoriska.

Förutom ovan nämnda kategorier av personuppgifter, kan andra uppgifter som du har uppgett direkt (så-kallade "Bidrag") behandlas och delas på de sociala nätverkssidorna som är avsedda för Lavazza (Facebook, Twitter, Instagram etc.) i form av gillanden, kommentarer, bilder och överlag allt innehåll och information du kan ha lagt ut på sociala nätverkssidor för produkter som tillhör de olika varumärkena i Lavazza Group.

5. SYFTEN OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

I enlighet med alla behov som är förknippade med de olika sektionerna på Lavazzas webbplatser (och utan förbehåll för individuella initiativ som innebär tillhandahållande av specifika personuppgifter, för vilka särskilda meddelanden om integritetsskydd kommer att offentliggöras från fall till fall), indikeras syftena med behandlingen av dina personuppgifter och relaterad rättslig grund nedan:

·       Hantering av förfrågningar och/eller initiativ: Personuppgifter kommer att samlas in för att hantera och svara på förfrågningar om (a) underhåll/reparation/byte av kaffemaskiner, (b) produkter från de olika varumärkena i Lavazza Group, (c) hantering av deltagande i våra initiativ (som exempel men inte begränsat till hållbarhetsaktiviteter, spel). Den rättsliga grunden för denna behandling är den personuppgiftsansvariges legitima intresse. 

De tjänster som avses i bokstav (a) ovan kan också tillhandahållas genom videochatt/samtal. I detta fall aktiveras support via videochatt/samtal efter användarens gottfinnande, sker uteslutande i liveläge och innehållet kommer inte att spelas in.

·       Deltagande i tävlingar och giveaways: Vi kan behandla dina personuppgifter så att du kan delta i tävlingar och giveaways. Den rättsliga grunden för denna behandling är genomförandet av åtgärder före avtalet som den registrerade är en del av.

·       Deltagande i masterclasses eller kurser: Vi kan behandla dina Personuppgifter så att du kan registrera dig till och delta i våra Masterclasses och utbildningar.  Den rättsliga grunden för behandlingen är verkställandet av det Avtal som du är part i.

 

Övriga syften:

·       Marknadsföring: Efter ditt specifika samtycke kan vi behandla dina personuppgifter för att skicka dig kommersiella meddelanden liksom bjuda in dig till att delta i våra marknadsföringsinitiativ, för att delta i våra evenemang och registrera dig för vårt nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för denna behandling är den registrerades godkännande som kan dras tillbaka när som helst.

·       Profilering: Efter ditt specifika samtycke kan vi behandla dina personuppgifter i profileringssyfte, nämligen för att analysera eller förutse dina intressen, potentiella vanor och konsumtionsval. På så sätt kan vi erbjuda dig produkter, tjänster, erbjudanden och anpassade kommersiella meddelanden. Den rättsliga grunden för denna behandling är den registrerades godkännande som kan dras tillbaka när som helst.

Profilering kan också göras genom bruket av förstaparts- och tredjepartskakor. Vi ber dig därför läsa igenom vår Cookie-policy. Behandlingen kan utföras på villkor att du ger ditt specifika och valfria ytterligare samtycke.

Förutom de föregående fallen:

·       Analysändamål: De personuppgifter du har uppgett när du interagerar med Lavazza-världen och informationen om denna samverkan kommer att samlas in i vår databas och användas för att anonymt analysera och förbättra de tjänster vi erbjuder, bedöma effektiviteten i de aktiviteter och initiativ som marknadsförs av Lavazza och utföra en statistisk analys om databasens sammansättning. Den rättsliga grunden för denna behandling är den personuppgiftsansvariges legitima intresse.

  • Alla andra ändamål som du har gett ditt uttryckliga samtycke till kan när som helst dras tillbaka. 

6. TYP AV TILLHANDAHÅLLANDE

Att tillhandahålla dina Personuppgifter kan vara antingen frivilligt eller obligatoriskt, beroende på det eftersträvade syftet. Om det är obligatoriskt innebär det att underlåtenhet att tillhandahålla de erforderliga Personuppgifterna kan påverka möjligheten att använda vissa tjänster (för att exempelvis göra beställningar och köp är det nödvändigt att ange din adress, annars kan beställningen/köpet inte slutföras). När det är valfritt att uppge Personuppgifterna har du möjlighet att dra nytta av grundläggande tjänster men inte extratjänster (om du t.ex. inte samtycker till att ta emot reklammeddelanden kan du ändå slutföra beställningar/köp, men du kan inte hålla dig uppdaterad om våra kampanjer och initiativ).

Det kommer att markeras om det är obligatoriskt eller valfritt att uppge dina personuppgifter varje gång med hjälp av symboler (t.ex. “*”) som är placerade bredvid den information som krävs för respektive ändamål.  

7. BEHANDLINGSMETODER

Dina personuppgifter kommer att behandlas i överensstämmelse med bestämmelserna i den gällande sekretesslagen, med användning av elektroniska eller automatiserade medel och manuella metoder, i enlighet med den logik som är strikt kopplad till de syften för vilka uppgifterna har samlats in, via databaser, de elektroniska plattformarna som förvaltas av Lavazza eller av tredje parter (utnämnda till databehandlare), Lavazzas inbyggda IT-system och ovan nämnda tredje parter och/eller webbplatser som ägs eller används av Lavazza.

Dina uppgifter kommer att behandlas med hjälp av metoder som garanterar största möjliga konfidentialitet och endast av personer som utbildats och är auktoriserade för att behandla uppgifterna. Den personuppgiftsansvarige vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en säkerhetsnivå som är lämplig för den risk som finns i förhållande till behandlingen.

8. DELNING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifterna kommer huvudsakligen att behandlas vid den personuppgiftsansvariges kontor och på platser där databehandlarna är belägna.

Dina personuppgifter kan göras tillgängliga för Lavazzas anställda och partners för de ändamål som angivits ovan.

De personuppgifter du uppger kan överföras till företag i Lavazza Group och/eller tredjepartsföretag som är belägna i liksom utanför EU/EES. Dessa företag utför ovan nämnda aktiviteter rörande behandling av personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och kommer att fungera som databehandlare.

Överföringar av Personuppgifter till företag i Lavazza Group och/eller tredjepartsföretag belägna utanför EU/EES görs i enlighet med kapitel V i GDPR. De baseras främst på de standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen. För att erhålla kopior av dessa standardavtalsklausuler, vänligen kontakta Den registeransvarige på adresserna som anges i avsnitt 12 i denna Integritetspolicy. Dina uppgifter kan slutligen skickas till de rättsliga myndigheterna om det är nödvändigt och i de fall det föreskrivs enligt gällande lagstiftning.

9. UPPGIFTERNAS FÖRVARINGSPERIOD

För att garantera efterlevnad med principerna om behandlingens nödvändighet och proportionalitet, har vi fastställt olika förvaringsperioder för personuppgifter för de enskilda syften som tillgodoses.

-        De uppgifter som samlas in för profileringsändamål och för att skicka marknadsförings- och reklammaterial, för vilket samtycke krävs, kommer att lagras under en tidsperiod på högst 12 respektive 24 månader eller under någon annan tidsperiod som kan indikeras av tillsynsmyndigheterna. Om du inte har gett ovan nämnda samtycke kommer dina personuppgifter att göras anonyma och användas för statistisk analys.

-        De uppgifter som samlas in för hantering av tävlingar och giveaways kommer att lagras under hela giveaway-perioden och under en lämplig tidsperiod för att garantera dess adekvata utförande. Detta är utan hinder för uppfyllandet av administrativa och skattemässiga skyldigheter för vilket datalagringsperioden föreskrivs enligt lag.

-        Personuppgifter som behandlas för deltagande i masterclasses eller utbildningar behandlas under kursens varaktighet och så länge det är nödvändigt för att möjliggöra korrekt hantering av deltagande i själva kursen och relaterade administrativa uppgifter.

-        De uppgifter som samlas in för att hantera och svara på förfrågningar om produkter och initiativ för olika varumärken i Lavazza Group och de uppgifter som uppges vid samverkan med Lavazza-världen kommer att lagras under den period som krävs för att utföra de begärda åtgärderna och kommer följaktligen att avbrytas om det inte finns någon ytterligare kontakt.

10. UPPGIFTER OM MINDERÅRIGA

Lavazza samlar normalt sett inte in personuppgifter om minderåriga och upprättar inte heller medvetet någon kommunikation med dem. Därför ber vi föräldrarna att aktivt övervaka online-aktiviteterna för deras barn under sexton år.

Om vi trots detta skulle kontakta en minderårig under 16 års ålder måste samtycke erhållas från hans/hennes föräldrar eller förmyndare, förutom i fall såsom vid ett svar på hans/hennes fråga eller handhavande av hans/hennes förfrågan.

11. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Du kan när som helst utöva rättigheter som fastställts i artikel 15 ff. i förordningen visavi den personuppgiftsansvarige, inklusive: 

a)     rätten att erhålla bekräftelse om huruvida personuppgifter om dig existerar eller ej, oavsett om de redan registrerats och kommunikation av sådana uppgifter i begriplig form, 

b)     rätten att när som helst dra tillbaka det samtycke du har gett för behandlingens ändamål, 

c)     rätten att få åtkomst till, korrigera, ta bort och begränsa dina personuppgifters behandling och portabilitet, 

d)     rätten att invända mot deras behandling när helst du önskar det, 

e)     rätten att inleda rättsliga förfaranden inför behörig tillsynsmyndighet om du tror behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande lagstiftning.

12. METODER FÖR ATT UTÖVA DINA RÄTTIGHETER

Om du vill utöva ovan nämnda rättigheter eller om du vill få mer information om behandlingen av dina personuppgifter, skriv ett e-postmeddelande till: PrivacyDPO@lavazza.com eller skriv till den personuppgiftsansvariges registrerade kontor på Via Bologna 32, 10152, Turin (TO), Italien.