Etikkod
Upptäck de värderingar som vägleder vårt sätt att göra affärer.
Passion för excellens
Vi strävar efter att betraktas som människor som, tack vare passionen för sitt arbete, uppnår utmärkt kvalitet i allt de gör.
Laganda
Även om individuellt kunnande är viktigt, uppnås de bästa resultaten genom att arbeta tillsammans. Med denna övertygelse är vi alltid villiga att samarbeta med våra intressenter.
Tacksamhet
Vi avser att aktivt visa tacksamhet gentemot dem som bidrar till att vi når våra mål, alltid uppskatta deras medverkan och upprätta en relation för ömsesidig tillväxt.
Transparens
De bästa lösningarna hittas genom öppen dialog och utbyte. Vi anser därför att uppriktig kommunikation är avgörande. Vi åtar oss att vara ärliga, öppna och tillgängliga samtalspartner för att skapa och upprätthålla en arbetsmiljö som bygger på ömsesidigt förtroende.
Integritet
Vi eftersträvar våra mål med ärlighet och ansvar. Under inga omständigheter kommer ursäkten att man agerade för koncernens bästa att rättfärdiga beteenden som bryter mot lagar eller bestämmelser, eller i allmänhet rättfärdiga beteenden som står i motsats till ett ärligt och seriöst uppförande.
Framsynthet
De val vi gör idag kommer att påverka vår och kommande generationers framtid.
Med denna medvetenhet vet vi att vi måste hitta rätt balans mellan kraven på att uppfylla kort- och långsiktiga behov. Vi kommer därför att alltid bemöda oss till vårt yttersta för att se framåt och utveckla vår verksamhet inom ramarna för miljömässig och social hållbarhet, för att säkerställa ett hållbart arv.
Vi ber våra leverantörer att godta etikkoden som en integrerad del av vårt avtalsförhållande och åta sig att följa dess bestämmelser. Annars kommer avtalet att sägas upp. Dessutom lägger vi särskild vikt vid leveranskedjan. Våra förväntningar på handelspartner upprätthålls genom uppförandekoden för leverantörer.

De värderingar som vägleder förhållandena mellan Lavazza och företagets leverantörer beskrivs i uppförandekoden för leverantörer: passion för excellens, etiskt korrekt beteende, tacksamhet, respekt för mänskliga rättigheter och arbetsrätt, framsynthet och transparens.
LADDA NER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER