Back
BUSINESS
LAVAZZA STORIES
alt alt

Upptäck mer

Kapslarnas koldioxidutsläpp kompenseras

Vanliga frågor – Lavazza-kapslar kompatibla med Nespresso* Original-maskiner

Är alla Lavazzas portionsprodukter CO₂-neutrala?

Detta är en av företagets första CO₂-neutrala produkter. Produktens koldioxidneutralitet omfattar hela leveranskedjan, från odlingen av kaffet fram till slutet av livscykeln, genom alla stadier av produktion, transport och bortskaffande.

Detta är den första milstolpen som syftar till att minska och kompensera de indirekta utsläppen längs hela leveranskedjan, både uppströms och nedströms i den verksamhet som bedrivs under Lavazzas direkta kontroll.

När det gäller direkta utsläpp har Lavazza dessutom minskat och kompenserat sina utsläpp på koncernnivå (produktionsanläggningar, butiker, kontor) sedan 2020. Neutraliseringen av indirekta utsläpp kommer att ske gradvis och uppnås genom progressiva årliga kvoter per produkt och varumärke.

Varför har Lavazza valt kompensationsprojekt utanför Europa?

De flesta kompenseringsprojekt som drivs idag finns i utvecklingsländer. De sociala fördelarna i samband med dessa projekt har en anmärkningsvärt positiv inverkan på de lokala samhällena där projektet implementeras.

Vad är målet med Lavazzas program för koldioxidneutralitet? Vilka faser ingår? Vad är det som ingår i CO₂-neutralitet?

Neutraliteten hos dessa kapslar omfattar kompensation av utsläpp under hela produktens livscykel, från odlingen av kaffet fram till slutet av livscykeln, genom alla stadier av produktion, transport och bortskaffande.

Detta omfattar anskaffning av råvaror, produkttillverkning, förpackningsfasen, transport uppströms och nedströms och slutligen bortskaffandefasen.

Hur implementeras Lavazzas strategi för koldioxidneutralitet? Varför är Lavazza-kapslar koldioxidneutrala?

Med lanseringen av aluminiumkapslar erbjuder Lavazza alla sina kända varumärken (Qualità Oro, Qualità Rossa, ¡Tierra!, Crema e Gusto och Dek), och deklarerar samtidigt att denna produktserie är koldioxidneutral.

Denna färdplan är förenlig med Lavazza-koncernens åtagande om att iaktta FN:s mål om hållbar utveckling, i synnerhet genom att tillgodose mål SDG 12 (ansvarsfull konsumtion och produktion) och SDG 13 (bekämpning av klimatförändring).

Närmare bestämt syftar kompensationsprojekt till att minska CO₂-utsläpp. Varje ton koldioxid som minskas eller binds genererar en koldioxidkredit. Effektiv utsläppsminskning (eller -upptag) mäts korrekt med hjälp av strikta beräkningsmetoder och verifieras av tredje parter. Efter denna verifieringsprocess utfärdas koldioxidkrediter på marknaden som tillgängliggörs på ett internationellt elektroniskt koldioxidregister. B28 All verksamhet spåras alltså och är offentligt tillgänglig. Efter att de används så avräknas krediter för att undvika dubbletter. Projektet Madre De Dios Amazon Forest som stöds av Lavazza är certifierat av internationellt erkända standarder (VCS och CCB) för att säkerställa hög kvalitet och robusthet. Vår klimatpartner Ecoact som är inblandad i detta projekt säkerställer dessutom att man efterlever bästa kompensationspraxis, alltifrån projektval till avräkning av krediter å Lavazzas vägnar.

Finns det några bindande juridiska regler i samband med detta val?

Vår strategi för koldioxidneutralitet bygger på en helt och hållet frivillig insats. Denna färdplan är förenlig med Lavazza-koncernens åtagande om att iaktta FN:s mål om hållbar utveckling, i synnerhet genom att tillgodose mål SDG 12 (ansvarsfull konsumtion och produktion) och SDG 13 (bekämpning av klimatförändring).

Hur genereras koldioxidkrediter? Hur valideras det?

Alla kompensationsprojekt syftar till att minska CO₂-utsläpp. Varje ton koldioxid som minskas eller binds genererar en koldioxidkredit. Effektiv utsläppsminskning (eller -upptag) mäts korrekt med hjälp av strikta beräkningsmetoder och verifieras av tredje parter som erkänns av FN. Efter denna verifieringsprocess utfärdas koldioxidkrediter på marknaden som tillgängliggörs på ett internationellt elektroniskt koldioxidregister. All avräkningsverksamhet spåras alltså och är offentligt tillgänglig. Efter att de används så avräknas krediter för att undvika dubbletter. Projektet Madre De Dios Amazon Forest som stöds av Lavazza är certifierat av internationellt erkända standarder (VCS och CCB) för att säkerställa hög kvalitet och robusthet. Vår klimatpartner Ecoact som är inblandad i detta projekt säkerställer dessutom att man efterlever bästa kompensationspraxis, alltifrån projektval till avräkning av krediter å Lavazzas vägnar.

Hur funkar koldioxidkompensering?

Eftersom klimatförändring är en global fråga kan inverkan av ett ton koldioxid som släpps ut någonstans i världen neutraliseras genom att minska eller fånga ett ton koldioxid någon annanstans – detta är principen bakom koldioxidkompensering (kallas även CO₂-kompensation).

Denna koldioxidminskning (eller -bindning) uppnås via specifika projekt som avser koldioxid och som ofta äger rum i utvecklingsländer.

Dessa projekt genererar koldioxidkrediter, varvid 1 kredit = 1 ton CO₂-utsläpp som minskats eller bundits. Koldioxidbesparingar sker med hjälp av internationellt erkända metoder och kontrolleras regelbundet.

Utöver koldioxidminskning eller -bindning har en del av dessa projekt även andra miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar som till exempel bevarandet av den biologiska mångfalden, sysselsättning, ökade dagslöner, stöd för utbildning och sjukvård. Genom att stödja dessa projekt kan man förbättra livskvaliteten åt lokala samhällen på ett hållbart sätt samtidigt som man tacklar klimatförändringar och därmed bidrar till uppnåendet av FN:s mål om hållbar utveckling.

Lavazza är inte anknutet till och varken stöds eller sponsras av Nespresso

Vad innebär det att vara CO₂-neutral?

Vår koncerns strategi för koldioxidneutralitet börjar med att minska utsläppen i hela Lavazzas värdekedja, från kaffeodling genom alla stadier fram till slutet av produktens livscykel. Eftersom vi vet att alla utsläpp inte kan minskas helt har Lavazza inlett ett program för koldioxidkompensering i samband med utsläpp av restkol för de som man inte kunnat minska. Vi började vår resa 2020 genom att kompensera direkta utsläpp och uppnådde fullständig utsläppsneutralitet för koncernens kontor och produktionsanläggningar. Det ultimata målet är att uppnå fullständig koldioxidneutralitet genom att kompensera alla indirekta utsläpp, dvs. alla utsläpp som genereras i hela värdekedjan, alltifrån odling av grönt kaffe till paketering, och från slutproduktens distribution till dess förbrukning och bortskaffande.

På produktionsnivå är Lavazzas nya Nespresso Original*-kompatibla aluminiumkapslar en av de första Lavazza-produkter som är CO₂-neutral: det vill säga att vi kompenserar alla våra årliga koldioxidutsläpp som hänför sig till de volymer som säljes.

* Obs! Lavazza är inte anknutet till och stöds eller sponsras inte av Nespresso

Varför har Lavazza valt denna riktning när det gäller hållbarhet?

I 125 år har Lavazzas affärsstrategi byggt på synergin mellan värdesystemet och ekonomisk soliditet, som bestyrks genom det stora åtagandet om hållbarhet. Med åren har denna synergi blivit en väg mot produkt- och processinnovation samt konsekvensbegränsning i syfte att uppnå allt högre hållbarhetsintegration, i överensstämmelse med Lavazza-koncernens åtagande om att iaktta FN:s mål om hållbar utveckling, i synnerhet SDG 12 (ansvarsfull konsumtion och produktion) samt SDG 13 (bekämpning av klimatförändring).

Vi har nyligen fattat beslutet att påskynda våra framsteg i denna riktning i och med att klimatläget blivit alltmer akut, vilket påverkar alla, inklusive företag: de senaste studierna visar hur detta fenomen skulle kunna nå en punkt där det inte längre finns någon återvändo. Vi bör även överväga det faktum att kaffe är en jordbruksprodukt som odlas i några av världens mest riskutsatta områden när det gäller klimatförändringens inverkan, vilket skapar obalans och medför viktiga och direkta konsekvenser för kaffeproducenter och deras familjer samt på produktion, produktivitet och kaffekvalitet.